Bel ons op 075-6142342

Mail ons op contact@partyzaan.nl

Onze Algemene voorwaarden en ons privacybeleid

Algemene voorwaarden PartyZaan B.V.

Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer: PartyZaan B.V.  (Tevens handelend onder de namen;  www.partyzaan.nl / www.silentdisco-company.nl / www.lichtgeluidoostzaan.nl) gevestigd te Kleine Tocht 38, 1507CA, Zaandam.

Opdrachtgever: Iedere (potentiële) wederpartij van Opdrachtnemer. Dit kan zijn een natuurlijke- of rechtspersoon. Deze partij en/of diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en/of erfgenamen. Opdrachtgever geeft de opdracht tot het verlenen van diensten en/of het laten uitvoeren van werkzaamheden. Daarnaast de partij aan wie materialen worden geleverd en/of verkocht.

Overeenkomst : De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Opdrachtnemer en op iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens en voor zover door Opdrachtnemer schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken.

2.2 Toepassing van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.

2.4 Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

Artikel 3 Offertes
3.1 De door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Opdrachtgever. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand.

3.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om fouten in offertes te herstellen.

 Artikel 4 Prijzen
4.1 Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, in Euro’s en exclusief omzetbelasting, exclusief transport, verzending, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Opdrachtnemer en de plaats van bestemming, plus terugreis, vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.

4.3 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.

Artikel 5 Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord door Opdrachtgever met de offerte met de toepasselijke algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

5.2 Overeenkomsten worden gesloten voor een in de offerte gespecificeerde tijdsduur.

Artikel 6 Betaling en verzuim
6.1 Betaling dient te geschieden bij het ter beschikking stellen van de materialen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Opdrachtnemer. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 28 dagen na factuurdatum. Tenzij er een ander termijn schriftelijk overeengekomen is.

6.2 Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de eventueel betaalde borgsom niet toereikend is. Hiervoor ontvangt de Opdrachtgever een factuur voor bovengenoemde kosten, waarna direct betaling per bank zal geschieden.

6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Opdrachtnemers op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Opdrachtgever aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Opdrachtgever zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.4 Zodra de Opdrachtgever in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Opdrachtgever ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00). Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Opdrachtgever dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

Artikel 7 Annulering

7.1 Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van Opdrachtgever om de volgende bedragen aan Opdrachtnemer te voldoen. Bij opzegging/annulering

 1. tot en met 31 dagen voor uitvoeringsdatum 25% van de overeengekomen prijs
 2. bij minder dan 31 dagen maar meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum 50% van de overeengekomen prijs
 3. binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum 100% van de overeengekomen prijs

Artikel 8 Borg
Opdrachtgever is in bepaalde gevallen aan Opdrachtnemer een borg verschuldigd, welke door de Opdrachtnemer wordt vastgesteld. De borg kan worden verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van andere van toepassing zijnde artikelen van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 14 werkdagen na inleveren huurmaterialen terugbetaald.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

9.2 Opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren. Deze mag de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

9.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.

Artikel 10 Uitvoering
10.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Opdrachtnemer gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de huurmaterialen op het afleveradres van Opdrachtnemer af te halen. Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag.

10.3 Indien is overeengekomen dat de Opdrachtnemer de huurmaterialen bezorgt dan zullen deze worden afgeleverd op de door de Opdrachtgever opgegeven plaats van bestemming op de werkplek. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de voertuigen van Opdrachtnemer, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Moeten de materialen niet op de begane grond geleverd worden, dan dient er een lift aanwezig te zijn. Onze materialen zijn vaak niet te tillen. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht. Indien er extra tijd nodig is omdat er niet voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden uit dit artikel, dan kunnen de daaruit voortvloeiende kosten doorbelast worden aan Opdrachtgever.

10.4 De Opdrachtgever is verplicht de gehuurde zaken Overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de Opdrachtgever bij de aflevering van de goederen zijn overhandigd dan wel besproken, te behandelen.

10.5 De Opdrachtgever mag geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. Alle kosten van herstel of vervanging van de gehuurde goederen komen voor rekening van Opdrachtgever.

10.6 De gehuurde zaken mogen niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

10.7 De Opdrachtgever wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken, juistheid en volledigheid te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

10.8 Opdrachtnemer zal de materialen na ontvangst weer controleren op compleetheid, juistheid en gebreken. Het is onmogelijk om dit – als alles niet meer aangesloten is – grondig te doen op locatie. Opdrachtnemer zal in eigen technische dienst ruimte alle materialen uitvoerig controleren. Dit gebeurt uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst in ons magazijn/ 2 werkdagen na het ophalen van de materialen op locatie. Eventuele gebreken, schades, gedane aanpassingen en manco’s zullen op dit moment naar voren komen en dan direct gemeld worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is binnen deze meldperiode van 2 werkdagen nog steeds aansprakelijk voor gevonden afwijkingen. Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleent aan het feit dat de materialen door ons zijn opgehaald en aldaar nog niet geconstateerd is dat er afwijkingen zijn.

10.8 Opdrachtgever is verplicht om de gehuurde goederen uiterlijk op het in Artikel 5.2 vermeldde tijdstip bij Opdrachtnemer terug te bezorgen of ter beschikking te stellen voor ophalen. Bij te laat retourneren of ter beschikking stellen, verbeurt Opdrachtnemer ten aanzien van Opdrachtgever een direct opeisbare boete ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde.

10.9 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen op het in Artikel 5.2 vermelde tijdstip in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat Opdrachtgever de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

Artikel 11 Verzekeringen
11.1 Het gehuurde is tijdens bezit van Opdrachtgever niet door Opdrachtnemer verzekerd.

11.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, onderdelen, of programmatuur die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze het magazijn van Opdrachtnemer verlaten of op het moment dat ze op locatie ons voertuig verlaten.

11.3 Opdrachtgever dient ter zake het in het vorige lid bedoelde risico een adequate verzekering af te sluiten, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Opdrachtnemer kan worden opgevraagd en ingezien.

Artikel 12 Reclames
12.1 De door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden.

12.2 De Opdrachtgever dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde. De Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot de netto factuurprijs.

13.2 Schade/verlies aan licht en geluid apparatuur en accessoires in welke vorm dan ook zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal alle kosten van onderdelen, als ook gemaakte uren, transportkosten en overige volledig doorberekenen aan Opdrachtgever. Let op dat alle ontbrekende materialen als gevolg van verduistering, diefstal of verlies in welke vorm dan ook zullen worden doorberekend tegen nieuwprijs. Deze ontbrekende materialen zullen wij om verdere schade en kosten te voorkomen direct factureren en vervangen.

13.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Opdrachtnemer te vergoeden.

14.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Opdrachtgever de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 14 Letsel
14.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welke toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers / Opdrachtgevers of genodigden voor, tijdens of na de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer (waaronder ook gladheid door neerslag, ijzel), vertragingen, geen of onvolledige aflevering door andere Opdrachtgevers van Opdrachtnemer, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Opdrachtnemer van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
15.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

15.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 Artikel 16 Ontbinding
Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
a. Opdrachtgever niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Opdrachtnemer voldoet;
b. Na sluiting van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 17 Geschilbeslechting en Rechtskeuze
Elk geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Op elke Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

__________________________________________________

© PartyZaan B.V.  versie 2024-03

 

 

Privacy en AVG Wetgeving

PartyZaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens

Heb je het gevoel dat wij jouw persoonsgegevens niet op de juiste manier verwerken of heb je andere privacy gerelateerde vragen, dan kun je altijd contact opnemen via onderstaande gegevens:

PartyZaan B.V.
Kleine Tocht 38
1507 CA Zaandam
075-6142342
Contact@partyzaan.nl

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we die verzamelen

PartyZaan verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Vast en/of mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Handtekening
 • Bedrijfsnaam (indien zakelijke klant)
 • KvK-gegevens (indien zakelijke klant)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

PartyZaan verwerkt jouw persoonsgegevens om de door jouw gemaakte offerte/bestelling, die je middels het contactformulier, per e-mail of telefonisch doorgeeft, compleet te maken. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van een offerte/bestelling
 • Het laten accorderen van een offerte/bestelling
 • Nadere (aanvullende) informatie opvragen, zoals een afleveradres en tijden
 • Het daadwerkelijk uitvoeren van onze diensten
 • Betalingen via iDEAL of automatische incasso
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor reclamedoeleinden en versturen geen nieuwsbrieven.

Hoe lang we de gegevens bewaren

PartyZaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Hoe wij je persoonsgegevens verwerken

PartyZaan gebruikt verschillende (deels geautomatiseerde) systemen en programma’s om jouw persoonsgegevens te verwerken, namelijk:

 • Rentman verhuursoftware (vanaf 1-1-2018)
 • Duocast webhosting
 • Microsoft Outlook e-mail

Via de webhosting van www.PartyZaan.nl krijgt PartyZaan een ingevulde bestelling/offerte opgestuurd naar het algemene e-mailadres contact@partyzaan.nl. Een verwerkersverantwoordelijke van PartyZaan zal deze gegevens vervolgens verwerken in de Rentman verhuursoftware. PartyZaan stelt altijd een verwerkersovereenkomst op met medewerkers die deze gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden

PartyZaan verwerkt jouw persoonsgegevens in de verhuursoftware van Rentman, op ons eigen beveiligde account. Met Rentman hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Tevens gebruikt PartyZaan voor het analyseren van bezoekersgedrag op de website van Google Analytics. Wij hebben met Google Analytics ook een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere derde partijen dan bovengenoemde zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Cookiebeleid

PartyZaan gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je ingevulde bestelling. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie raden wij je aan de Help-sectie van de browser te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@partyzaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PartyZaan zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PartyZaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben onder andere geëncrypte certificaten op onze websites geïmplementeerd, zodat jij veilig kan surfen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@partyzaan.nl.

Klachten over ons privacy beleid

PartyZaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.